Recentemente veñen de rematarse as obras do contrato menor das obras de “MELLORA DA SUPERFICIE DA PISTA DE ATLETISMO DE O POMBAL”, subvencionada ao 100%  con cargo ao Plan de Obras e Servizos (PC/2016) da Excma. Deputación (Expte. PC2016016112), adxudicadas á empresa “ZONA DE OBRA, S.L.” polo presuposto de 14.600,00 € (Ive incluído).

O que se fai publico en cumprimento do establecido na Base 15ª das reguladoras da convocatoria do indicado Plan Concellos 2016.

Cambados, 25 de agosto de 2016.