Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de "SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO".

Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 27 de outubro de 2017 (venres), en horario de 8.30 a 14.30 horas, de luns a venres.

No caso de presenta-la documentación por correo certificado con selo de fechas, deberán comunica-lo envío ao fax 986524866 ou ben a través da sede electrónica cambados.sedelectronica.gal

Deberán aporta-la documentación seguinte:

SOBRE A:

De conformidade co establecido no artigo 146.4 do TRLCSP o licitador deberá presentar unha declaración responsable indicando que cumpren coas condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración.

SOBRE B:

Conterá a oferta económica.

ANEXO I

CADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

PRESUPOSTO DAS OBRAS

Segundo o importe sinalado na memoria-valorada, redactada polo Arquitecto Técnico Municipal, ascenden a:

 

DENOMINACIÓN

Total

21% IVE

TOTAL CONTRATA

Sinalización turística e pintado do casco urbano

16.569,70 €

3.479,64 €

20.049,34 €

FINANCIAMENTO

O presente contrato financiarase integramente con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/15), da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.

FORMA DE PAGO

A entidade adxudicataria emitirá certificación/factura polo importe dos traballos realizados.

No caso de tratarse dunha entidade obrigada a emitir factura electrónica de conformidade co sinalado no artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do Rexistro Contable de Facturas no Sector Público, deberá presenta-las facturas electrónicas a través da seguinte dirección de internet:

O código DIR do Concello de Cambados é L01360062.

Os códigos DIR3 de este Concello, de acordo coa súa estrutura organizativa son:

·Código da oficina contable: L01360062 – OC

·Código do órgano xestor: L01360062 – OG

·Código da unidade tramitadora: L01360062 – UT

O pago efectuarase por transferencia bancaria no prazo de 30 días dende a data de aprobación das certificacións de obra, de conformidade co sinalado no artigo 216.4 do TRLCSP.

PRAZOS DOS CONTRATOS

1 MES dende a sinatura da acta de comprobación do replanteo.

PUBLICIDADE

Os gastos dos carteis de obra serán a cargo da empresa adxudicataria e o modelo a empregar será o establecido pola Excma. Deputación Provincial para o indicado Plan.

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

O único criterio será o do menor prezo de realización das obras sobre o prezo previsto na licitación.

A estes efectos o carácter desproporcionado ou anormal das ofertas, poderá apreciarse de acordo cos parámetros obxectivos establecidos regulamentariamente.

FIANZA

O adxudicatario do contrato deberá presentar unha fianza equivalente ao 5% do prezo de adxudicación excluído o IVE

En Cambados, a 13 de outubro de 2017. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

 

Enlaces

A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 04.10.2017, acordou aprobar as BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS 2017/2018, faise público o seu texto íntegro que é do seguinte tenor literal:

BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS 2017/2018

Enlaces

Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de "DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (VEIGA E FONTE DO COUTO)".

Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 16 de outubro de 2017 (luns),en horario de 8.30 a 14.30 horas, de luns a venres.

No caso de presenta-la documentación por correo certificado con selo de fechas, deberán comunica-lo envío ao fax 986524866 ou ben a través da sede electrónica cambados.sedelectronica.gal

Deberán aporta-la documentación seguinte:

SOBRE A:

De conformidade co establecido no artigo 146.4 do TRLCSP o licitador deberá presentar unha declaración responsable indicando que cumpren coas condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración.

SOBRE B:

Conterá a oferta económica.

ANEXO I

CADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

PRESUPOSTO DAS OBRAS:

Segundo o importe sinalado no proxecto redactada polo Técnico Municipal, ascenden a:

DENOMINACIÓN

Total

21% IVE

TOTAL CONTRATA

Dotación de infraestruturas no T.M. de Cambados (Veiga e Fonte do Couto

20.018,78

4.203,95

24.222,73

 

FINANCIAMENTO.

O presente contrato financiaranse integramente con cargo ao Plan de Obras e Servizos 2017 (Plan Concellos 2017),  da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.

FORMA DE PAGO

A entidade adxudicataria emitirá certificación/factura polo importe dos traballos realizados.

No caso de tratarse dunha entidade obrigada a emitir factura electrónica de conformidade co sinalado no artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do Rexistro Contable de Facturas no Sector Público, deberá presenta-las facturas electrónicas a través da seguinte dirección de internet:

O código DIR do Concello de Cambados é L01360062.

Os códigos DIR3 de este Concello, de acordo coa súa estrutura organizativa son:

·Código da oficina contable: L01360062 – OC

·Código do órgano xestor: L01360062 – OG

·Código da unidade tramitadora: L01360062 – UT

O pago efectuarase por transferencia bancaria no prazo de 30 días dende a data de aprobación das certificacións de obra, de conformidade co sinalado no artigo 216.4 do TRLCSP.

PRAZOS DOS CONTRATOS.

1 MES dende a sinatura da acta de comprobación do replanteo.

PUBLICIDADE.

Os gastos dos carteis de obra serán a cargo da empresa adxudicataria e o modelo a empregar será o establecido pola Excma. Deputación Provincial para o indicado Plan.

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN.

O único criterio será o do menor prezo de realización das obras sobre o prezo previsto na licitación.

A estes efectos o carácter desproporcionado ou anormal das ofertas, poderá apreciarse de acordo cos parámetros obxectivos establecidos regulamentariamente.

FIANZA.

O adxudicatario do contrato deberá presentar unha fianza equivalente ao 5% do prezo de adxudicación excluído o IVE.

En Cambados, en Cambados, a 28 de setembro de 2017. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Enlaces

Levado a cabo o investimento para a “DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA AS OFICINAS MUNICIPAIS”, subvencionado ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017, o material foi subministrado pola empresa “TELESERVICIO INSTALACIONES DE OFICINAS, S.L.”, por un importe de 15.951,43 € (IVE incluído), cunha baixa de 4.048,57 €.

Faise público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, 10 de outubro de 2017. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Rematada esta semana a dotación do subministro para a “RENOVACIÓN E ADAPTACIÓN AO REGULAMENTO DE EFICIENCIA ENERXÉTICA R.D. 1890/2008 DA ILUMINACIÓN PÚBLICA DA AVENIDA DE CASTRELO NO CONCELLO DE CAMBADOS”, subvencionada ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/2015), foi executada pola empresa “TECNOLOGÍA GALLEGA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.L.", por un importe de 32.525,43 € (IVE incluído), cunha baixa de 163,45 €.

Faise público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, a 4 de outubro de 2017. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

En arquivo adxunto únese a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o pasado venres, día 22 de setembro de 2017, na que se procedeu a apertura dos SOBRES B) e á formulación de proposta de adxudicación das obras de "DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS - CAMBADOS-RIBADUMIA",  a favor da empresa MARCONSA, S.L.

Cambados, 25 de setembro de 2017.

Servizo de Contratación.

Enlaces

Por Resolución desta Alcaldía de data 21/09/2017, adxudicouse á empresa “CONSTRUCCIONES 3 TORRES 2010, S.L.”, o contrato menor das obras de “ADECUACIÓN DO QUIOSCO DO PAZO DE TORRADO”, por importe de 13.790,00 € (Ive incluído), cunha baixa de 6.210,00 € sobre o prezo de licitación 20.000,00 € (Ive incluído).

A indicada obra finánciase pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2016.

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de Transparencia, Acceso á información pública e Bo goberno.

En Cambados, 21 de setembro de 2017. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Finalizadas as obras de DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (Modia, Lourido e Covas de Lobos)”, subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/2015), foron executadas pola empresa adxudicataria “FONTEFRÍA, S.L.", por un importe de 28.381,31 € (IVE incluído), cunha baixa de 13.979,35 €, faise público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, 19 de setembro de 2017. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

 

 

Nestas datas rematáronse as obras de “CONSOLIDACIÓN DE TALUDES DA CANCEIRA MUNICIPAL (Expte.: 2017008501)", subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo a una baixa xerada por unha das obras do Plan Provincial de Obras e Servizos 2016 (PC/2016), executadas pola empresa adxudicataria "ACEVI, S.L.", por un importe de 7623.00 € (IVE incluído).

O que se fai público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, a 18 de setembro de 2017. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.


 

Por Resolución desta Alcaldía de data 15.09.2017, adxudicouse á empresa “CANALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SALNÉS, S.L. (C.C.S., S.L.)", o contrato das obras de "MELLORA DOS SERVIZOS URBANÍSTICOS NA RÚA BIMBIO", por importe de 12.556,00 € (Ive incluído), cunha baixa de 7.444,00 € sobre o prezo de licitación (20.000,00 €).

As indicadas obras financiaranse ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2016.

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados. Documento asinado electronicamente.

 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina