O Concello de Cambados realiza, a través do Plan de Emprego da Deputación de Pontevedra, unha nova convocatoria de emprego público. O sóndeo para seleccionar aspirantes a ditos postos será realizado pola Oficina do Servizo Público de Emprego Estatal (Rúa Fonte de Fefiñáns, 4), e a selección definitiva será realizada polos técnicos do Concello, ao tratarse dunha ampliación do persoal contratado polo Plan Concellos 2017, neste proceso de contratación vaise manter as mesmas bases aprobadas na Xunta de Goberno Local do pasado 1 de marzo de 2017, dando preferencia por esta orde aos seguintes criterios:

a) ás vítimas de violencia de xénero

b) aos candidatos/as maiores de 45 anos

c) aos candidatos/as que formen unha familia monoparental con fillos/as ao seu cargo

d) aos candidatos/as con niveis de renda máis baixa

e) aos candidatos/as con cargas familiares

Os postos de traballo ofertados nesta convocatoria son os seguintes:

Número de prazas: 2

Posto de traballo: Persoal de Limpeza ou Limpadores en Xeral

Descrición da ocupación: Conserxe – Limpador de instalación municipais.

Código da ocupación: 92101050

Data prevista de incorporación: 01/09/2017

Tipo de contrato: Temporal con remate o 31/12/2017. Xornada parcial, 25 horas semanais

 

Número de prazas: 2

Posto de traballo: Albaneis

Descrición da ocupación: Operario Mantemento Albanel

Código da ocupación: 71211015

Data prevista de incorporación: 01/09/2017

Tipo de contrato: Temporal con remate o 31/12/2017. Xornada parcial, 25 horas semanais

 

Número de prazas: 2

Posto de traballo: Peóns de Obras públicas en xeral

Descrición da ocupación: Operario de Limpeza - Desbrozador

Código da ocupación: 96011029

Data prevista de incorporación: 01/09/2017

Tipo de contrato: Temporal con remate o 31/12/2017. Xornada parcial, 25 horas semanais

 

Número de prazas: 1

Posto de traballo: Peóns de Obras públicas en xeral

Descrición da ocupación: Operario de Limpeza - Desbrozador

Código da ocupación: 96011029

Data prevista de incorporación: 01/10/2017

Tipo de contrato: Temporal con remate o 31/12/2017. Xornada parcial, 25 horas semanas

 

Número de prazas: 1

Posto de traballo: Traballadores Sociais (Asistenta Social)

Descrición da ocupación: Traballadora Social

Código da ocupación: 28241065

Data prevista de incorporación: 01/09/2017

Tipo de contrato: Temporal con remate o 31/12/2017. Xornada parcial, 25 horas semanais

Arquivos adxuntos

É obxecto da presente convocatoria regular a contratación dun Técnico Medioambiental que prestará os seus servizos no Concello de A Illa de Arousa (dous días á semana) e no Concello de Cambados (3 días á semana), en réxime laboral temporal, a tempo completo (40 horas semanais), e na modalidade de contrato de duración determinada dende a sinatura do contrato ata o 14 de novembro de 2017 de conformidade co establecido no artigo 15.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores e no Real Decreto 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenrola o artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada (Hoxe RDL 2/2015 TRLET).

A presente selección enmárcase dentro da Subvención concedida polo vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 19 de xullo de 2017 acordouse conceder ao Concello de A Illa de Arousa unha subvención de 26.964,24 euros para o proxecto denominado “Proxecto de concienciación e control ambiental nos concellos de A Illa de Arousa e Cambados” ao amparo do previsto na Orde do 30 de decembro de 2016 pola que se regulan os criterios de repartcición e se establecen as bases reguladoras e a convocatria de subvencións da liña en concorrencia non competitva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2017, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida destinada a entidades locais de Galicia.

Arquivos adxuntos

Este xoves deu comezo na OMIX de Cambados a segunda edición do programa “Deseñando o teu Futuro”. Unha quincena de xóvenes que participan neste programa tiveron un primeiro encontro no centro sociocultural “A Merced”.

Deseñando o teu Futuro” é un programa promovido pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia a través dos concellos, e está destinado a mozos e mozas de entre 14 e 18 anos que desexen coñecer a realidade do mundo laboral antes de tomar unha decisión sobre o itinerario formativo a seguir.

Durante as vindeiras semanas, os inscritos percorrerán varias empresas da localidade, nas cales coñecerán de primeira man o desenvolvemento de diversos oficios, coa finalidade de que teñan o seu primeiro contacto coa realidade do mundo laboral e lles sirva de axuda á hora de decidir o seu camiño cunha visión máis realista.

 

Cambados regresa ao medievo esta fin de semana coa feira medieval que se celebrará na praza de Fefiñáns entre os días 18 e 20 de agosto.

Nesta feira haberá espectáculos con voos de cetreiría, exhibición de aves rapaces, actuacións musicais e postos de comida e artesanía. Tamén haberá atraccións infantís, xogos malabares, zancudos e espectáculos de fogo.

Dende o Concello de Cambados animamos ás persoas asistentes a vestirse de época para mergullarse no espírito máis medieval.

 

Este sábado, 19 de agosto, o campo de fútbol do Pombal acollerá un partido de fútbol entre o Beiramar C.F. e o Deportivo Abanca B.

 

O encontro, que ten por lema “Fútbol pola igualdade e contra a violencia de xénero", disputarase ás 18:00 e a entrada será gratuita.

 

 

22 HORAS. EXPLANADA DO POMBAL. 

Estabámonos facendo de rogar, pero por fin podemos anuncialo. Xa temos as primeiras datas e nomes da Xira Maxima FM para este verán de 2017. Cada ano, esta festa chega a Cambados da man de Maxima Open Air Tour que leva os mellores Dj´s por toda a península, e este ano non será menos.

Cambados (14 de Agosto), Oviedo (15 de Agosto), Parking de Baqueira (19 de Agosto), Castellón (21 de Agosto), Campello (22 de Agosto), Santiago da Ribeira (23 de Agosto), Osuna (25 de Agosto), Sanlucar de Barrameda (26 de Agosto) e Chiclana (27 de Agosto) serán este ano as localidades que acollan as festas máis movidas e cheas de enerxía deste verán.

E en canto a DJs, en Cambados coa Maxima FM temos este verán un cartelón: 

CAMBADOS. EN CABINA JOSE M DURO, JOSE AM E JAVI SÁNCHEZ. E COMO DJS INVITADOS SUBSHOCK & EVANGELOS / JACK MAZZONI E VICTOR MAGÁN

Cambados Zona Centro celebrará a Feira de Oportunidades 2017, un evento que gaña forza cada ano, e que nesta edición acada un novo récord de participación do comercio local. A presentación tivo lugar no Concello de Cambados e contou coa presencia da Alcaldesa, Fátima Abal, o Concelleiro de Economía, Xurxo Charlín e o presidente de Zona Centro, Juan Rey.

A feira terá lugar os días 12, 13, e 14 de agosto, cun horario ininterrompido de 11:00 a 23:00 horas. Esta edición contará con 30 expositores, dos cales 24 son empresas locais. O resto chegan desde concellos veciños como Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa ou Portonovo, e de outros máis lonxanos como Santiago de Compostela, Pontevedra ou Ribeira. 

Como en anteriores convocatorias, os que se acheguen a Cambados poderán atopar ofertas en téxtil, calzado, deporte, fogar, xoguetes e alimentación.

A Xunta de Goberno Local, en sesión do pasado un de agosto, acordou aprobar as Bases que rexerán a convocatoria pública de subvencións municipais a ENTIDADES SEN FIN DE LUCRO para o ano 2017. Na súa consecuencia, e en cumprimento do disposto polo artigo 70.2 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.


Estas bases teñen por obxecto establecer os criterios e o procedemento para conceder estas subvencións municipais, de acordo cos principios de publicidade, libre concorrencia e igualdade para a realización de actividades que complementen ou suplan ás atribuídas á competencia municipal, ou que, en xeral contribúan ao fomento dos intereses xerais ou sectoriais dos veciños do municipio de Cambados.

As subvencións obxecto desta convocatoria efectuaranse con cargo a aplicacións orzamentarias do Orzamento do ano 2017. As transferencias realizaranse a: entidades benéfico-asistenciais, actividades complementarias de educación, entidades culturais, ocio e tempo libre, festas populares e entidades deportivas.

A finalidade desta convocatoria é promover, fomentar e apoiar as asociacións, entidades e clubs deportivos na realización de actividades culturais, deportivas, asociativas, sociais, etc.. durante o ano 2017. As subvencións obxecto desta convocatoria efectuaranse con cargo ás seguintes aplicacións orzamentarias do Orzamento do 2017:

— Transferencias a entidades benéfico-asistenciais, 40.000,00 €:

Van dirixidas a mellorar as condicións de vida dos colectivos mais necesitados, principalmente as persoas maiores, discapacitados, inmigrantes, persoas sen fogar ou en risco de exclusión social, drogodependentes etc.

— Transferencias para actividades complementarias de educación, 5.100,00 €:

 Dirixidas a fomentar as actividades complementarias (a realizar no termo municipal de Cambados) de educación e en xeral, os gastos que respondan de xeito indubidable, a natureza da actividade subvencionada.

— Transferencias a entidades culturais, 5.700,00 €:

Teñen por obxecto financiar as actividades (a realizar no termo municipal de Cambados) de promoción e a participación dos distintos colectivos poboacionais en tódolos ámbitos da vida social e cultural (actos folclóricos e musicais, seminarios, excursións de contido cultural, cursos...)

— Transferencias ocio e tempo libre, 6.200,00 €:

 Dirixidas ó financiamento de actividades (a realizar no termo municipal de Cambados) de fomento da actividade física e de lecer que desenvolvan as asociacións.

— Transferencias para festas populares, 3.000,00 €:

Teñen por obxecto financiar gastos correntes de festas populares que desenvolvan as asociacións (a realizar no termo municipal de Cambados).

— Transferencias a entidades deportivas, 70.000,00 €:

Dirixidas ó financiamento de:

A- Campionatos e eventos deportivos nos que participen ou desenvolvan os clubs ou asociacións que teñan este carácter ou entre os seus obxectivos, considerándose subvencionables os gastos de seguros, arbitraxes, transportes, premios, vestiario, equipamento... e en xeral os gastos que respondan a natureza da actividade subvencionada.

 B- Fomento da actividade física e deportiva.

As presentes bases publicaranse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) de onte e remitiráselle a convocatoria á Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), que será a que lle dea traslado ao BOPPO do seu extracto. As entidades interesadas poderán solicita-las subvencións no prazo de trinta días naturais, contados a partir do día seguinte da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO.

BASES PUBLICADAS NO BOP

A Concellería de Deportes do Ilmo. Concello de Cambados informa que o vindeiro venres, día 11 de agosto, a partir das sete da tarde no Paseo Marítimo de Cambados, disputarase a XXIII MILLA E DOBLE MILLA URBANA DO ALBARIÑO. A proba contará con varias carreiras por idades coas súas respectivas distancias: os nenos de 10 a 13 anos correrán 800m, os de 14 a 18 anos, 800m, os veteranos (maiores de 36 anos) correrán unha milla (1609m), e a categoría absoluta (de 18 a 35 anos) unha doble milla (3218m). Para estes últimos haberá premios en metálico e trofeos e medallas para os primeiros clasificados de cada categoría.

O sábado, día 12 de agosto, será o día do ciclismo, posto que se disputa o XLIX GRAN PREMIO CICLISTA DO ALBARIÑO. A partir das cinco da tarde e no circuito urbano de Cambados, tódolos siareiros poderán disfrutar do deporte do pedal con categorías dende cadete a xuvenil.

Fefiñáns actívase na fin de semana con cultura e arte 

Na fin de semana, o sábado 12 e o domingo día 13, a Praza de Fefiñáns, será a capital da oferta cultural, artesana e dos oficios emerxentes cunha nova edición do Mercado da Imaxe que organiza a Concellería de Cultura do Concello de Cambados.

Seguindo o modelo iniciado o ano pasado, o evento organízase en dúas partes, na Praza instalaranse os postos de artesanía, oficios, artistas e creación contemporánea, mentres que na alameda de Fefiñáns desenvolveránse as actividades culturais complementarias.

O evento foi presentado por Víctor Caamaño, concelleiro de Cultura do Concello de Cambados e polo director de Lobiosome Producións, Antón Mascato, entidade colaboradora na loxística deste certame. Caamaño Rivas, referíuse á convocatoria con palabras eloxiosas “volvemos reunir no extraordinario espazo da Praza de Fefiñáns, nun gran evento lúdico e festivo, ás diversas manifestación de arte, fotografía, artistas gráficos, deseñadores de roupa e complementos, libro, disco e audiovisual, xentes da cultura, creativos e deseñadores de xogo, xoguetes e títeres…  na convicción de que é unha oportunidade para  facer visible a dinamización social, cultural e económica que pretendemos dende o goberno municipal”. O concelleiro afirmou que está traballando en futuros proxectos de dinamización cultural e social da Praza, que incluirán a cultura gastronómica de Cambados e do Val do Salnés.

Pola súa banda, Antón Mascato, director do evento, afirmou que “a praza de Fefiñáns é o lugar perfecto para programar eventos destas características xuntando creadores, músicos, teatro ou títeres, xoguetes e xogos populares, actividades ao ar libre, danza, artes e oficios que recollan a diversidade creativa e artística ”.

Os organizadores fixeron mención especial aos creadores procedentes de Cambados, como a empresa Brazolinda, que crea xogos educativos, ou a firma Deica, de ilustración aplicada a obxectos, ademáis doutras procedentes do Grove, Vilagarcía, Vilanova, ou Ribadumia.  Profesionais de diferentes lugares de Galicia que farán traballos ao vivo durante os dous días do Mercado, encadernadores, deseñadores, artistas, xoieiros e outros profesionais nun evento que reúne arredor de trinta emprendedores de iniciativas variadas. O Mercado da Imaxe complétase cunha programación cultural que inclúe magos, xogos tradicionais, contacontos, obradoiros e safaris de fotografía.

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina