Por medio da presente infórmase que se procederá á licitación do contrato menor das obras de “CONSOLIDACIÓN DE TALUDES NA CANCEIRA MUNICIPAL”, formulándose invitación de conformidade co establecido no artigo 138.8 do TRLCSP ás empresas seguintes:

- COVSA.

- CCS, S.L.

- Fontefría, S.L.

- Marconsa, S.L.

- Excavaciones y Construcciones Pérez, S.L.


Tódalas empresas interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, ademáis das invitadas, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 5 de MAIO de 2017 (venres),en horario de 8.30 a 14.30 horas, de luns a venres.

No caso de presenta-la documentación por correo certificado con selo de fechas, deberán comunica-lo envío ao fax 986524866.

Deberán aporta-la documentación seguinte:

SOBRE A:

Modalidade A:

1º.- De conformidade co establecido no artigo 146.4 do TRLCSP o licitador deberá presentar unha declaración responsable indicando que cumpre coas condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración.

Modalidade B:

1º.- Fotocopia do D.N.I. da persoa que formula a oferta.

2º.- Certificación de atoparse inscrito no Rexistro de Contratistas da Xunta de Galicia, no caso de atoparse inscritos.

3º.- Certificacións de atoparse ao corrente coa Axencia Tributaria e coa Seguridade Social (non necesaria de estar inscritos no Rexistro de Contratistas da Xunta).

4º.- Declaración xurada de non atoparse incurso en prohibicións de contratar (non necesaria de estar inscritos no Rexistro de Contratistas da Xunta).

5º.- Declaración xurada de que a empresa dispón dos medios suficientes para levar a cabo o obxecto do contrato.

6º.- Declaración de empresas vinculadas.

SOBRE B:

Conterá a oferta económica.

 ANEXO I

CADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

PRESUPOSTO DA OBRA:

Segundo o importe sinalado na memoria valorada redactada polo Técnico Municipal, ascende á cantidade de 9.430,75 €, de IVE 1.980,46 €, totalizando un importe de 11.411,21 €.

FINANCIAMENTO.

O presente contrato financiarase con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2016), para a execución das obras de “CONSOLIDACIÓN DE TALUDES NA CANCEIRA MUNICIPAL”, sendo financiada integramente pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.

FORMA DE PAGO

A entidade adxudicataria emitirá certificación/factura polo importe dos traballos realizados.

No caso de tratarse dunha entidade obrigada a emitir factura electrónica de conformidade co sinalado no artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do Rexistro Contable de Facturas no Sector Público, deberá presenta-las facturas electrónicas a través da seguinte dirección de internet:

O código DIR do Concello de Cambados é L01360062.

Os códigos DIR3 de este Concello, de acordo coa súa estrutura organizativa son:

·Código da oficina contable: L01360062 – OC

·Código do órgano xestor: L01360062 – OG

·Código da unidade tramitadora: L01360062 – UT

O pago efectuarase por transferencia bancaria no prazo de 30 días dende a data de aprobación das certificacións de obra, de conformidade co sinalado no artigo 216.4 do TRLCSP.

PRAZO DO CONTRATO.

2 MESES dende a sinatura da acta de comprobación do replanteo.

PUBLICIDADE

Os gastos do cartel de obra serán a cargo da empresa adxudicataria e o modelo a empregar será o establecido pola Excma. Deputación Provincial para o indicado Plan Concellos.

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN:

O único criterio será o menor prezo de realización das obras sobre o prezo previsto na licitación.

A estes efectos o carácter desproporcionado ou anormal das ofertas, poderá apreciarse de acordo cos parámetros obxectivos establecidos regulamentariamente.

FIANZA

O adxudicatario do contrato deberá presentar unha fianza equivalente ao 5% do prezo de adxudicación excluído o IVE.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

O prazo de de presentación de solicitudes e a documentación a presentar fixarase na invitación que se curse ao efecto.

En Cambados, a Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

***************

 

Arquivos adxuntosEnlaces

 

En arquivo adxunto únese a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o 11 de abril de 2017, relativa á apertura do sobre A) e B) e formulación de proposta de adxudicación do contrato de "ARRENDAMENTO DE LOCAL INDUSTRIAL DE 1.534 M2, NA PARCELA Nº 52, DO POLÍGONO DE SETE PIAS (OUBIÑA)"

Servizo de Contratación

Arquivos adxuntos

En arquivo adxunto únese a Acta da Mesa de Contratación, celebrada na mañá de hoxe, 11 de abril de 2017, relativa á apertura dos sobres A) "documentación xeral", das empresas que tomaron parte na licitación do contrato menor das obras de "DOTACIÓN DE BIOSAUDABLES AO CARÓN DO PARQUE INFANTIL DE CASTRELO" para a súa cualificación, resultando todas admitidas ao procedemento e, seguidamente procedeuse á apertura dos sobres B) "oferta económica", formulándose proposta de adxudicación do contrato das obras referenciadas a favor da empresa "GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L."

Servizo de Contratación

Arquivos adxuntos

En arquivo adxunto únese a Acta da Mesa de Contratación, celebrada na mañá de hoxe, 5 de abril de 2017, relativa á apertura dos sobres A) "documentación xeral", das empresas que tomaron parte na licitación das obras de "PAVIMENTACIÓN LOURIDO-SARTAXES (CASTRELO), nas que todas foron admitidas ao procedemento e á apertura dos sobres B) "oferta económica" e, nunha vez abertos, formúlase proposta de adxudicación do contrato menor das obras referenciadas a favor da empresa NEXIA INFRAESTRUTURAS, S.L.U.

Servizo de Contratación

Arquivos adxuntos

Por Resolución da Alcaldía de data 06/03/2017, adxudicáronse as obras de "CONSERVACIÓN DO MUIÑO DE MAREAS DE A SECA-CORVILLÓN", á empresa "ACEVI, S.L.", por importe de 6.073,67 € (IVE incluído), producíndose unha baixa na adxudicación por importe de 3.275,16 €.

A obras indicadas financiaronse ao 100% pola Excma. Deputación, con cargo ao Plan para a "Rehabilitación do Patrimonio Histórico-Cultural, dirixido aos Concellos da Provincia, para o ano 2016".

Por Resolución da Alcadía, de data 07/03/2017, adxudicáronse as obras de "ENSANCHE DE VIAL NA RÚA CRUCEIRO-VILARIÑO", á empresa "CANALIS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.", por importe de 15.972,00 € (IVE incluído), producíndose unha baixa na adxudicación por importe de 4.028,00 €.

As obras financiaronse ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan Concellos 2016.

O que se fai público en cumprimento do disposto polo artigo 53 do TRLCSP e polo artigo 8.1.a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Cambados, 8 de marzo de 2017.

Servizo de Contratación:

INTERVENCIÓN.

PARA A PRESENTACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS NESTE CONCELLO 

Ver as instruccións en documento PDF que se xunta.

 

En cumprimento da obriga deste Concello de dispoñer dun Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas para permitir a presentación electrónica de tódalas facturas e outros documentos emitidos polos provedores e contratistas, implantase e habilitase o Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas do Concello de Cambados a través da seguinte dirección url:

https://face.gob.es/

O código DIR do Concello de Cambados é L01360062.

Os códigos DIR3 de este Concello, de acordo coa súa estrutura organizativa son:

·    Código da oficina contable: L01360062 – OC

·    Código do órgano xestor: L01360062 – OG

·    Código da unidade tramitadora: L01360062 – UT

CARTEIS PARA AS OBRAS DO PLAN CONCELLOS 2016

Os carteis de obra deberán atoparse instalados na data de levantamento da acta de comprobación de replanteo.

 

 

Enlaces

Por Resolución da Presidencia da Excma. Deputación Provincial concedeuse a este Concello de Cambados, autorización para a reinversión da baixa xerada na adxudicación das obras de “Acondicionamento de viais na Parroquia de Vilariño”, incluídas no PC2016017268, que ascendía a un total importe de 6.200,00 € para levar a cabo a actuación de dotación de “SINALÉCTICA EN VIAIS DE ALTA CAPACIDADE” PC2016043694.

O investimento consistiu na adquisición de dous carteis construídos en lamas de perfil de ferro extrusionado, con impresión dixital e lámina de protección de U.V., nivel de retroreflectancia nivel II, co lema “Cambados Vila do Albariño”, que se instalaron na AG-41 (autovía do Salnés) dirección Sanxenxo nos PK7+800 e PK10+950.

O subministro foi adxudicado á empresa Barreras de Seguridad, S.L., por un importe de 6.199,99 €

 

O que se fai público en cumprimento do establecido polos artigos 8.1. a) da Lei 19/2013 de 9 de decembro de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e nas de convocatoria do Plan Concellos 2016.

Cambados, 6 de febreiro de 2016.

Servizo de Contratación.

 

 

 

 

Aqueles emprendedores que están interesados en ocupar unha destas naves do Viveiro Industrial poden presentar a súa solicitude no Concello.

O Viveiro Industrial, único na comarca do Salnés de xestión municipal, dentro da Nave Loxística, nunha nave municipal de 1.534 metros cadrados.

Aqueles emprendedores que están interesados en ocupar unha destas naves do Viveiro Industrial poden presentar a súa solicitude no Concello de Cambados, tratase de 4 naves para un perfil de persoas emprendedoras que comezan coa súa actividade. Para consolidarse terán dous anos, o prazo máximo que marcan as bases do proxecto, e ademais do espazo que terán na nave que se lles asignará, tamén contarán coa posibilidade de utilizar servizos comúns como despachos, sala de reunións, e ata, un lugar de asesoramento en caso de ser preciso. Neste Viveiro Industrial de Cambados acondicionáronse catro locais que oscilarán entre os 332,80 e os 499,20 metros cadrados e cuxo prezo de aluguer estará entre os 349,44 € e os 524,16 € o mes, co fin de facilitar aos emprendedores a posibilidade de iniciar a súa actividade e poder introducirse no mercado elixido.

   

 

 

ICO0 Memoria económica Plan de Empresa

ICO0 Solicitude Admisión e selección de proxectos empresariais CDL

 Resolución da Alcaldía de avocación de competencias, de data 28/10/2016, adxudicouse á compañía “MAPFRE, S.A.” o contrato do “SEGURO DE COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL E PATRIMONIAL DO CONCELLO DE CAMBADOS, por importe de dez mil catrocentos sesenta euros (10.460,00€), o que supón unha redución da prima de 2.540,00 € sobre o orzamento de licitación (13.000,00 €); unha redución da franquicia de responsabilidade civil en 250,00 € sobre a cantidade de 500,00 € establecida no prego; un aumento do límite de indemnización por sinistro de 3.000.000,00 € sobre o establecido de 2.000.000,00 € e un aumento do sublímite de indemnización por vítima en RC patronal de 400.000,00 € sobre o establecido no prego de 200.000,00 €,

O que se fai público en cumprimento do establecido polos artigos 8.1. a) da Lei 19/2013 de 9 de decembro de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e o establecido polo artigo 135.4 da LCSP.

Cambados, 21 de decembro de 2016.

Servizo de Contratación.

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina