Rematadas as obras de "ENSANCHE DE VIAL NA RÚA CRUCEIRO (VILARIÑO)", subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizo 2016, foron executadas pola empresa adxudicataria "CANALIS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.", por un importe de 15.972,00, cunha baixa de 4.028,00€.

O que se fai público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, 28 de xuño de 2017. Servizo de Contratación.


 

Por medio da presente invítase a tódalas empresas interesadas para que formulen oferta económica para tomar parte na licitación dos contratos seguintes:
 
Nº 1. CONTRATO DE SUBMINISTRO. TOTEM.
Nº 2. CONTRATO DE SERVIZO. DESEÑO DE PÁXINA WEB DO CONCELLO.
 
As empresas interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 10 de xullo de 2017 (luns) en horario de 8.30 a 14.30 horas de luns a venres.
 
Deberán aporta-la documentación seguinte:
 
SOBRE A):
De conformidade co establecido no artigo 146.4 do TRLCSP o licitador deberá presentar unha declaración responsable indicando que cumpre coas condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración.
 
SOBRE B):
Conterá a oferta económica segundo o modelo que figura enlazado na páxina web, taboleiro de anuncios.
 
ANEXO I
CADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
 
PRESUPOSTO DOS INVESTIMENTOS:
 
As empresas interesadas poderán concorrer aos procedementos de contratación nº 1 (subministro) ou nº 2 (servizo) facéndoo constar ao cumprimentar o/os apartado/os correspondentes do modelo de oferta económica.
En todo caso presentarase unicamente un sobre A) e un sobre B).
 

Nº 1.- SUBMINISTRO. TOTEM

Importe 8.585,92 € - 21% IVE 1.803,04 € - TOTAL 10.388,96 €

1 Udad. De Totem-MUPI FULL Outodoor, ou similar, con pantalla de 47”, con un PC de control, a correspondente instalación e un curso de formación.

 
 

Nº 2.- SERVIZOS. DESEÑO DE PÁXINA WEB DO CONCELLO

 Importe 3.590,90 €, 21% IVE 754,09 €, TOTAL 4.344,99 €

A continuación descríbense cada un dos servizos a prestar:

* Subministro e posta en marcha dunha plataforma de xestión de portais e contidos para o Concello de Cambados.

* Reforma de deseño e arquitectura de información da páxina web municipal.

* Formación de toda a plataforma.

* Soporte da plataforma.

Características principais do portal:

O portal web obxecto deste contrato é un portal ao que accederá o público en xeral e no que podemos diferenciar claramente dúas partes:

- A parte do portal web que interactúa cos usuarios e que é á que accederá o público en xeral dende os seus sistemas informáticos, que é o que denominaremos “portal web”.

·     - A parte de administración e xestión do portal web, que incluirá en Sistema de Xestión de Contidos que permitirá ás persoas encargadas do mantemento do portal xestionar a información dunha forma áxil, sinxela e transparente.

Requisitos principais do portal

Nos seguintes puntos do presente prego detallaranse os requisitos técnicos e funcionais que deberán cumprir estas dúas partes do portal web.

Portal web

O deseño do portal web deberá estar enfocado a que sexa accesible polo maior número de usuarios posible, e a que estes usuarios poidan atopar a información que buscan no menor tempo posible. O portal web deberá proporcionar en todo momento información actualizada e pertinente.

O portal web conformarano unha serie de contidos e servizos, e deberá cumprir cos requisitos que se detallan a continuación:

Requisitos Técnicos e Funcionais.-O portal web deberá cumprir cos seguintes requisitos técnicos:

- Consensuar en todo momento o aspecto gráfico do portal web co equipo encargado do deseño da imaxe corporativa do Concello.

- A súa navegación estruturarase atendendo á árbore de contidos establecido no Concello de Cambados, que poderá ser modificable dende o xestor de contidos.

- O portal deberá contar co protocolo de seguridade SSL que permita a transferencia segura da información e obter unha cualificación de seguridade “A”.

- En relación coa seguridade web, o portal deberá facer uso dunha conexión coa base de datos mediante protocolos seguros MYSQLi e sentenzas preparadas.

- O portal deberá cumprir cun nivel de accesibilidade de polo menos “dobreA” de acordo coa normativa WAI AA (Web Accesibility Iniciate). O portal debe ser accesible para o maior número posible de persoas con independencia das limitacións propias do individuo ou das derivadas do contido de uso. O licitador na súa oferta deberá expoñer a metodoloxía que vai a empregar en materia de accesibilidade.

- O único requisito requirido aos potenciais usuarios para o acceso ao portal será un navegador web.

- O portal deberá ser compatible na súa navegación, visualización e funcionalidades con dispositivos móviles e teléfonos de última xeración. Atendendo a este punto deberá contar cun deseño adaptable, como mínimo, a catro tamaños de pantalla: pantallas grandes, portátiles e tablets en posición horizontal, tablets en posición vertical e teléfonos móbiles.

Facilidade de navegación e usabilidade. Neste sentido, na concepción e posterior desenvolvemento do portal teranse en conta os seguintes aspectos:

- Menús sempre visibles e barras de navegación para poder desprazarse facilmente polo portal.

- Presenza en todo momento de vínculos para regresar á páxina de inicio.

- Incluirá un buscador para a búsqueda rápida dos contidos publicados.

- A información fundamental como teléfonos, direccións, correo electrónico debe estar nun lugar visible co obxecto de que o usuario non invirta demasiado tempo na súa localización.

- O portal e os contidos integrarán tecnoloxía de socialización das principais redes sociais.

- Incorporará elementos necesarios para que se integre cos buscadores máis usados en internet de maneira que se faciliten as súas búsquedas. Neste sentido deberá facer uso de enlaces amigables e marcación estruturada (microdatos).

- O portal deberá contar cun sistema de exportación automático do seu mapa web (Sitemap) para a súa correcta indexación.

- O portal incorporará enlaces con sitios web relacionados e con servizos ofrecidos por terceiros.

- Permitirá a consulta e descarga de documentos e elementos multimedia.

Sistema de Xestión de Contidos.-

O sistema de xestión de contidos será unha aplicación web á que só terán acceso os usuarios que xestionen o portal.

O sistema de xestión de contidos debe permitir unha xestión eficiente e transparente de todos os contidos e servizos aloxados no portal web.

A continuación detállanse as características que se requiren para este sistema:

Requisitos funcionais.-

O xestor de contidos elixido cumprirá cos seguintes requirimentos funcionais:

·Proporcionará unha xestión fácil e intuitiva dos contidos e servizos albergados coa que se poderán controlar todos os aspectos do sitio web.

· Permitirá a división de tarefas entre usuarios con distintas capacidades de acción. Para iso, proporcionará un administrador de perfís que permita a creación de usuarios e perfís con diferentes capacidades de acción.

·As actuacións de redacción, edición, publicación e administración reflectiranse no sitio web en tempo real. Existirá un sistema de versionado de contidos e a edición de textos enriquecidos será tipo WYSIWYG e existirá a opción de previsualización.

·Permitirá a posibilidade de definir ciclos de vida do contido: debe permitir o establecemento de datas de validez e expiración dos contidos.

·Facilitará que o sitio web sexa multilingüe, polo que deberá permitir a integración dos seus contidos en diversas linguas.

· Para facilitar o seu uso permitirase a redución das imaxes no equipo local.

· Permitirá realizar as modificacións que sexan necesarias para manter a accesibilidade á información facilitando o acceso a persoas discapacitadas.

 

FINANCIAMENTO.

O presente contrato financiarase ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017), para levar a cabo o subministro/servizos para a “DESEÑO PÁXINA WEB DO CONCELLO E SINALIZACIÓN (TOTEM)”.

FORMA DE PAGO

A entidade adxudicataria emitirá certificación/factura polo importe dos subministros realizados.

No caso de tratarse dunha entidade obrigada a emitir factura electrónica de conformidade co sinalado no artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do Rexistro Contable de Facturas no Sector Público, deberá presenta-las facturas electrónicas a través da seguinte dirección de internet:

O código DIR do Concello de Cambados é L01360062.

Os códigos DIR3 de este Concello, de acordo coa súa estrutura organizativa son:

·Código da oficina contable: L01360062 – OC

·Código do órgano xestor: L01360062 – OG

·Código da unidade tramitadora: L01360062 – UT

O pago efectuarase por transferencia bancaria no prazo de 30 días dende a data de aprobación das certificacións de obra, de conformidade co sinalado no artigo 216.4 do TRLCSP.

PRAZO DE PRESTACIÓN DO SUBMINISTRO E SERVIZOS:

Nº 1.- TOTEM. 1 mes dende o día seguinte ao da recepción da notificación da adxudicación do contrato.

Nº 2.- DESEÑO WEB. 2 meses dende o día seguinte ao da recepción da notificación da adxudicación do contrato.

 

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN:

Nº 1.- SUBMINISTRO TOTEM.- O único criterio será o menor prezo de realización das obras sobre o prezo previsto na licitación.

Nº 2.- SERVIZO DESEÑO WEB DO CONCELLO.-

1.- Prezo: o prezo de licitación valorarase da seguinte forma: ata un máximo de 30 puntos puntuando 1 punto por cada 1% de baixa sobre o prezo de licitación (IVE incluido).

2.- Melloras realizadas no proxecto: ata un máximo de 70 puntos distribuídos da seguinte forma:

* Maior número de anos de mantemento. Puntuaranse 5 puntos por cada ano de mantemento adicional ata un máximo de 20 puntos.

* Maior número de xornadas de formación. Puntuaranse 2 puntos por cada 10 horas de formación adicional ata un máximo de 10 puntos.

* Migración de datos existentes, puntuando proporcionalmente segundo a porcentaxe de datos migrados, ata un máximo de 10 puntos.

* Por proxecto, funcionalidade, solvencia, aspecto, facilidade de uso, etc. Ata un máximo de 30 puntos.

En canto a características da solución, valoraranse:

- CMS Open Source

- Funcionalidades do Xestor (xestión avanzada de workflows de publicación, integración con LDAP, multicanalidade, ferramentas participativas, vinculación con redes sociais, etc.)

- Intranet integrada sobre a plataforma do portal web.

- Creación de portais adicionais de forma sinxela.

- Posicionamento web.

- Accesibilidade, etc.

En canto a aspecto visual para portal e intranet, valoraranse:

- Deseño do portal e intranet.

- Permitir xestións sinxelas.

- Esquema de cor.

- Cambios na distribución das páxinas, etc.

FIANZA:

O adxudicatario do contrato deberá presentar unha fianza equivalente ao 5% do prezo de adxudicación excluído o IVE.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

O prazo de de presentación de solicitudes e a documentación a presentar fixarase na invitación que se curse ao efecto.

Cando a documentación se envíe por correo, o empresario terá que xustificar a data de imposición do envío na oficina de Correos e anunciar ao órgano de contratación a remisión da oferta mediante télex, fax (986.524.866), telegrama, cambados.sedelectronica.gal no mesmo día e en hora de 8.30 a 14:30 horas.

***************

 

 

 
 
Enlaces

Por medio da presente invítase a tódalas empresas interesadas para que formulen oferta económica para tomar parte na licitación do contrato de subministros para a “DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA AS OFICINAS MUNICIPAIS”.

As empresas interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 7 de xullo de 2017 (venres) en horario de 8.30 a 14.30 horas de luns a venres.

No caso de presenta-la documentación por correo certificado con selo de fechas, deberán comunica-lo envío ao fax 986524866 ou ben pola sede electrónica cambados.sedelectronica.gal

Deberán aporta-la documentación seguinte:

SOBRE A:

1º.- De conformidade co establecido no artigo 146.4 do TRLCSP o licitador deberá presentar unha declaración responsable indicando que cumpre coas condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración.

SOBRE B:

Conterá a oferta económica.

 

ANEXO I

CADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

PRESUPOSTO DO INVESTIMENTO:

O importe sinalado na memoria valorada redactada polo Técnico Municipal, que ascende á cantidade de 16.528,92 €, de IVE 3.471,08 €, totalizando un importe de 20.000,00 €.

FINANCIAMENTO.

O presente contrato financiarase ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017), para levar a cabo o subministro para a “DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA AS OFICINAS MUNICIPAIS”.

FORMA DE PAGO

A entidade adxudicataria emitirá certificación/factura polo importe dos subministros realizados.

No caso de tratarse dunha entidade obrigada a emitir factura electrónica de conformidade co sinalado no artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do Rexistro Contable de Facturas no Sector Público, deberá presenta-las facturas electrónicas a través da seguinte dirección de internet:

O código DIR do Concello de Cambados é L01360062.

Os códigos DIR3 de este Concello, de acordo coa súa estrutura organizativa son:

·Código da oficina contable: L01360062 – OC

·Código do órgano xestor: L01360062 – OG

·Código da unidade tramitadora: L01360062 – UT

O pago efectuarase por transferencia bancaria no prazo de 30 días dende a data de aprobación das certificacións de obra, de conformidade co sinalado no artigo 216.4 do TRLCSP.

PRAZO DO PRESTACIÓN DO SUBMINISTRO.

1 mes dende o día seguinte ao da recepción a notificación da adxudicación do contrato.

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN:

O único criterio será o menor prezo de realización das obras sobre o prezo previsto na licitación.

FIANZA

O adxudicatario do contrato deberá presentar unha fianza equivalente ao 5% do prezo de adxudicación excluído o IVE.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

O prazo de de presentación de solicitudes e a documentación a presentar fixarase na invitación que se curse ao efecto.

***************

 

Enlaces

 

Por Resolución de Alcaldía de data 19/06/2017, adxudicáronse as obras seguintes:

 

Obra

DENOMINACIÓN

EMPRESA

IMPORTE

Adxudicación

BAIXA

1

DOTACIÓN INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (A Pedreira, Redutores e Covas de Lobos).

Marconsa, S.L.

30.346,44

14.838,98

2

DOTACIÓN INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (Modia, Lourido e Covas de Lobos).

Fontefría, S.L.

28.381,31

13.979,35

3

DOTACIÓN INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (Blanco Amor, A Mariña e Travesía EP9004)

Marconsa, S.L.

21.037,67

11.488,23

Estas financiaranse ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015.

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados, a Alcaldesa, Fátima Abal Roma.

En enlace adxunto únesa a Acta da Mesa de Contratación celebrada na mañá de hoxe, día 15 de xuño de 2017, relativa á apertura dos sobres A) e B) das obras de:

1.- DOTACIÓN INFRAESTRUCTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (A Pedreira, Redutores e Covas de Lobos). G-1831-2017 -- PPOS/15/00608/201500504

2.- DOTACIÓN INFRAESTRUCTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (Modia, Lourido e Covas de Lobos). G-1834-2017 -- PPOS/15/00608/201500503

3.- DOTACIÓN INFRAESTRUCTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (Blanco Amor, A Mariña e Travesía EP9004). G-1835-2017 -- PPOS/15/00608/2015/500

na que se formulan propostas de adxudicación para as indicadas obras.

Servizo de Contratación.

Enlaces

Pola presente infórmase que, en relación coas obras subvencionadas pola Excma. Deputación Provincial os modelos de carteis de obra, certificacións e actas de recepción  dos distintos Plans figuran no enlace que se anexa.

Servizo de Contratación.

Enlaces

Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de "MELLORA DAS PISTAS DE TENIS DE O POMBAL"

Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 28 de xuño de 2017 (mércores),en horario de 8.30 a 14.30 horas, de luns a venres.

No caso de presenta-la documentación por correo certificado con selo de fechas, deberán comunica-lo envío ao fax 986524866 ou ben a través da sede electrónica cambados.sedelectronica.gal

Deberán aporta-la documentación seguinte:

SOBRE A:

De conformidade co establecido no artigo 146.4 do TRLCSP o licitador deberá presentar unha declaración responsable indicando que cumpre coas condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración.

SOBRE B:

Conterá a oferta económica.

 

CADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

PRESUPOSTO DA OBRA

Segundo o importe sinalado no proxecto redactado polo Técnico Municipal, ascende a un total un importe de 20.000,00 €.

FINANCIAMENTO

O presente contrato financiarase con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2016), para a execución das obras de “MELLORA DAS PISTAS DE TENIS DE O POMBAL”, sendo financiada integramente pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.

FORMA DE PAGO

A entidade adxudicataria emitirá certificación/factura polo importe dos traballos realizados.

No caso de tratarse dunha entidade obrigada a emitir factura electrónica de conformidade co sinalado no artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do Rexistro Contable de Facturas no Sector Público, deberá presenta-las facturas electrónicas a través da seguinte dirección de internet:

O código DIR do Concello de Cambados é L01360062.

Os códigos DIR3 de este Concello, de acordo coa súa estrutura organizativa son:

·Código da oficina contable: L01360062 – OC

·Código do órgano xestor: L01360062 – OG

·Código da unidade tramitadora: L01360062 – UT

O pago efectuarase por transferencia bancaria no prazo de 30 días dende a data de aprobación das certificacións de obra, de conformidade co sinalado no artigo 216.4 do TRLCSP.

PRAZO DO CONTRATO.

3 MESESdende a sinatura da acta de comprobación do replanteo.

PUBLICIDADE

Os gastos do cartel de obra serán a cargo da empresa adxudicataria e o modelo a empregar será o establecido pola Excma. Deputación Provincial para o indicado Plan Concellos.

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

O único criterio será o menor prezo de realización das obras sobre o prezo previsto na licitación.

A estes efectos o carácter desproporcionado ou anormal das ofertas, poderá apreciarse de acordo cos parámetros obxectivos establecidos regulamentariamente.

FIANZA

O adxudicatario do contrato deberá presentar unha fianza equivalente ao 5% do prezo de adxudicación excluído o IVE.

En Cambados, 13 de xuño de 2017. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

 

 

 

Enlaces

CONCELLO DE CAMBADOS-ANUNCIO LICITACIÓN

Publicado anuncio no BOP nº 112, do 13/06/2017.

Remata o prazo de presentación ofertas o 26/06/2017

Por Resolución da Alcaldía dedata 05/06/2017, foron aprobados os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares que rexerán a seguinte licitación:

1. ENTIDADE ADXUDICADORA.

a) Organismo: Concello de Cambados.

b) Dependencia: Secretaría-Servizo de Contratación.

c) Número de expediente: G-1429/2017.

2. OBXECTO DEL CONTRATO.

a) Descrición do obxecto: Mellora da capa de rodadura e dotación de beirarrúas en Burgáns Vilariño.

b) Prazo de execución: 3 meses.

c) CPV: 45233220-7

3. TRAMITACIÓN, PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN.

a) Tramitación: urxente. b) Procedemento: aberto.

4. PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN.

Presuposto: 96.201,62 €, IVE 20.202,34 €, cun importe total de 116.403,96 €.

5. GARANTÍA definitiva

5% do importe de adxudicación.

6. OBTENCIÓN DA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) www.cambados.es Taboleiro de anuncios.

b) Entidade: Concello de Cambados

c) Dirección: Praza do Concello, 1 (36630 Cambados)

d) Teléfono: 986520943 Extensión #747. Fax: 986524866

e) Correo electrónico contratacion@cambados.es

f) Sede electrónica: cambados.sedelectronica.gal

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DO CONTRATISTA.

Clasificación: Non se esixe.

8. PRESENTACIÓN DAS OFERTAS.

a) Data límite de presentación: As proposicións entregaranse no Rexistro Xeral do Concello en horario de 8.30 a 14:30 horas, de luns a venres, no prazo de trece días naturais contados a partir do día seguinte á publicación do último dos anuncios, no perfil do contratante ou no BOP da Provincia.

b) Documentación a presentar: A sinalada no Prego de Cláusulas.

9. APERTURA DAS OFERTAS.

Na data establecida na Cláusula 2.6 do Prego.

10. CRITERIOS BASE PARA A ADXUDICACIÓN.

O menor prezo sobre o previsto na licitación.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Serán por conta do licitador que resulte adxudicatario.

12. PÁXINA WEB ONDE SE INSERTARÁN TÓDOLOS ANUNCIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS Á CONVOCATORIA DO PRESENTE CONTRATO.

www.cambados.es sección Taboleiro de Anuncios.

En Cambados, a Alcaldesa, Fátima Abal Roma.

Enlaces

Pola presente comunícase que recentemente entrou en funcionamento a sede electrónica deste Concello de Cambados - cambados.sedelectronica.gal - a través da que se pode presentar documentación e recibir notificacións relacionadas con este Servizo de Contratación, agás a presentación de ofertas en procedementos de licitación ao non atoparse activado.

Exemplos dos trámites que se poden realizar:

- Aviso de presentación de ofertas económicas.

- A documentación que se require no caso de resultar adxudicatario.

- Presentacións dos Plans de Seguridade e Saúde.

- Certificacións e Actas de recepción das obras, etc.

Así mesmo poderán recibir nos enderezos electrónicos que indiquen: invitacións e as notificacións que resulten de cada procedemento convocado no que participen.

En enlace adxunto únese unha instrucción de acceso á cambados.sedelectronica.gal. Utilizar navegador Mozilla Firefox

Para máis información poden chamar ao 986520943, extensión: #747

 

 

Enlaces

Actas do órgano de selección para a contratación temporal de catro auxiliares de Policia Local de Cambados, probas toponimia local

Arquivos adxuntos

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina